Thông báo thay đổi chủ sở hữu

  • 0
  • 22/3/2022

Vào ngày 14/03/2022, việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sang một nhóm các nhà đầu tư đã được Bộ Tài chính chấp thuận về mặt nguyên tắc. Tính đến ngày hôm nay, việc chuyển đổi sở hữu vốn đã được hoàn tất. Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) đang báo cáo đến Bộ Tài chính việc hoàn tất giao dịch để tiến hành điều chỉnh giấy phép hoạt động theo các quy định hiện hành. 

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sẽ vẫn tiếp tục phục vụ quý khách và thực hiện các hợp đồng bảo hiểm của quý khách hàng theo đúng các điều khoản của hợp đồng.

Chúng tôi cũng xin lưu ý: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) là một doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của Tập đoàn FWD, và hoàn toàn độc lập với FWD Assurance Việt Nam. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vẫn đang hoạt động kinh doanh bình thường. Tất cả các khách hàng của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, cũng như mọi hoạt động của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi giao dịch này.