Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn

Hãy gọi lại cho tôi

BẢO AN THÀNH TÀI

Bảo An Thành Tài là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời hạn kết hợp với mục tiêu tích lũy giáo dục, phù hợp với phân khúc khách hàng là các bậc cha mẹ có nhu cầu lập kế hoạch tài chính, tích lũy tiền và để dành cho con cái hưởng khi đến tuổi trưởng thành.

THÔNG TIN CHUNG

Người được bảo hiểm (cũng là Bên mua bảo hiểm): 18 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn hợp đồng không vượt quá 70 tuổi.

Trẻ em: trong độ tuổi từ 06 tháng – 13 tuổi. Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Trẻ em. Tuổi trẻ em được dùng để xác định thời hạn đóng phí.

Thời hạn hợp đồng: đến năm Trẻ em được 21 tuổi.

Thời hạn đóng phí: đến năm Trẻ em được 18 tuổi.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

a. Quyền lợi học vấn: Khách hàng có thể lựa chọn Nhận tiền định kỳ hoặc Nhận tiền một lần.

 • Nhận tiền định kỳ

 

Thời điểm chi trả

Quyền lợi

Lần 1

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 18 tuổi

25% Số tiền bảo hiểm

Lần 2

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 19 tuổi

25% Số tiền bảo hiểm

Lần 3

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 20 tuổi

25% Số tiền bảo hiểm

Lần 4

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 21 tuổi

25% Số tiền bảo hiểm, cộng với toàn bộ Bảo tức đã được công bố và tích lũy đến thời điểm chi trả ngoại trừ trường hợp Bảo tức đã được chi trả do Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không nhận tiền định kỳ, Bên mua bảo hiểm có thể để lại và nhận vào lần chi trả kế tiếp hoặc nhận một lần khi đáo hạn hợp đồng. Mỗi khoản tiền nhận định kỳ để lại sẽ được hưởng lãi suất theo lãi suất đầu tư thực tế của Công ty (hay lãi suất dự kiến nếu chưa đến thời điểm công bố) tính trên thời gian thực tế để lại.

 • Nhận tiền một lần:

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 18 tuổi, công ty sẽ chi trả 90% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Bảo tức đã được công bố và tích lũy đến thời điểm chi trả ngoại trừ trường hợp Bảo tức đã được chi trả do Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Lưu ý: Khách hàng cần thông báo cho Công ty bằng văn bản ít nhất 3 tháng trước Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Trẻ em 18 tuổi.

Quyền lợi tử vong:

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, công ty chi trả 100% số tiền bảo hiểm, cộng Bảo tức tích lũy (ngoại trừ trường hợp Bảo tức đã được chi trả trước đó cùng với việc chi trả Số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn) sau khi trừ đi Phí bảo hiểm còn thiếu (nếu có).

Quyền lợi nhận tiền vẫn tiếp tục được chi trả tại từng thời điểm tương ứng như được quy định trong Hợp đồng.

Trong trường hợp này, tất cả các sản phẩm bổ trợ khác sẽ chấm dứt hiệu lực và Công ty sẽ không chấp thuận bất kỳ thay đổi nào về quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng.

b. Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ:

 • Miễn toàn bộ số phí bảo hiểm phải nộp cho giai đoạn tính từ Ngày đến hạn nộp phí tiếp theo sau ngày phát sinh Sự kiện bảo hiểm cho đến hết Thời hạn đóng phí; và
 • Chi trả Số tiền bảo hiểm cộng với Bảo tức tích lũy sau khi trừ đi Phí bảo hiểm còn thiếu (nếu có).

Quyền lợi nhận tiền vẫn tiếp tục được chi trả tại từng thời điểm tương ứng như được quy định trong Hợp đồng.

Trong trường hợp này, tất cả các sản phẩm bổ trợ khác sẽ chấm dứt hiệu lực và Công ty sẽ không chấp thuận bất kỳ thay đổi nào về quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng.

c. Bảo tức

Hợp đồng bảo hiểm có tham gia vào việc chia Bảo tức thu về từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Công ty. Bảo tức bao gồm:

 • Bảo tức đảm bảo: Công ty cam kết tỷ lệ Bảo tức đảm bảo hàng năm là 3%/Số tiền bảo hiểm. Bảo tức đảm bảo được tính theo tỷ lệ số tháng Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trong năm, và được cam kết suốt Thời hạn đóng phí của Hợp đồng. Bảo tức đảm bảo sẽ được để lại Công ty để tiếp tục tích lũy cho đến hết Thời hạn đóng phí của Hợp đồng.
 • Bảo tức chia thêm: Công ty sẽ chia thêm 75% lợi nhuận được ghi nhận từ quỹ chủ hợp đồng, nếu có, cho Bên mua bảo hiểm. Tỷ lệ Bảo tức chia thêm hàng năm sẽ được tính trên Số tiền bảo hiểm và tính theo năm tài chính. Bảo tức chia thêm hàng năm được tích lũy nếu Hợp đồng đã có hiệu lực đủ cả năm tài chính đó.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Công ty không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của một trong các nguyên nhân sau đây:

 • Hành động tự tử trong thời hạn hai năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất;
 • Hành động tự gây thương tích, cho dù là trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, dẫn đến tình trạng Thương tật toàn bộ vĩnh viễn;
 • Hành vi phạm tội của Người thụ hưởng;
 • Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm;
 • Các nguyên nhân khác theo quy định trong Quy tắc, điều khoản sản phẩm.

Lưu ý:  Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài chính phê duyệt.

Thông tin tham khảo

Quy tắc điều khoản
Biểu phí
Thông tin quan trọng cần lưu ý