Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn

Thông tin lãi suất

Thông tin về lãi suất hiện hành áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm:

Lãi suất tạm ứng từ Giá trị hợp đồng

(Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ khoản tạm ứng tiền mặt và tạm ứng nộp phí bảo hiểm tự động)

9,25%

Lưu ý: Lãi suất này được áp dụng đến khi có thông báo mới